Varparannan vesiosuuskunta

Varparannantie 27 b

81120 Katajaranta

Y-tunnus 0728780-9

Kotipaikka Kontiolahti

Sähköposti

info@varparannanvesihuolto.com

Vuosikokouksen pöytäkirja

20.06.2019

VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Paikka:         Varparannan koulu

Aika:              Lauantaina 25.5.2019 kello 12.00

 

 

1 §                Kokouksen avaus

Ennen kokouksen alkua hallituksen pj. Kyösti Vatanen kertoi osuuskunnan ajankohtaisista asioista, erityisesti kunnan vesihuoltolaitokseen liittymisen tilanteesta.

Kyösti Vatanen avasi varsinaisen kokouksen klo 12:25.

 

 

2 §      Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Vatanen, sihteeriksi Lea Kervinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riitta Karkulehto ja Kaarlo Kettunen.

 

 

3 §      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kutsukirjeet postitettiin jäsenille 15.4.2019 sekä julkaistiin kokouskutsu 19.4.2019 osuuskunnan verkkosivuilla

 

Päätös: Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

4 §                Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouskutsussa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

 

Päätös: Lisättiin 6 §:ään kokouksen mahdollinen evästys hallitukselle. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

 

5 §                Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Vatanen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen avaten menojen muodostumista, tilintarkastuskertomuksen ja vuosikertomuksen.

 

 

6 §      Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Hallitus esittää, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden alijäämä 5 696,03 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) tilille eikä osinkoa jaeta.

 

Päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Tilikauden alijäämän kirjaaminen hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallitus velvoitettiin selvittämään kulujen pienentämismahdollisuutta.

 

 

7 §      Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Tilintarkastajan 30. huhtikuuta 2019 esittämän lausunnon mukaan ”tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset”.

 

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille vuoden 2018 tilinpidosta.

 

 

8 §                Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Hallitus esittää, ettei ylijäämää palauteta tilinpäätöksen oltua alijäämäinen.

 

Päätös: Hallituksen esityksen mukainen.

 

 

9 §      Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten kokouspalkkioista päättäminen

Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio oli 50 € ja jäsenten 30 €. Hallitus ei esitä muutoksia kokouspalkkioihin. Varajäsenelle maksetaan kokouspalkkio kuten varsinaiselle jäsenelle.

 

Päätös: Palkkiot hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

 

 

10 §              Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Osuuskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenen. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsen valitaan määräaikaisiin toimiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy uuden jäsenen valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

 

Nykyisiä hallituksen jäseniä ovat Toivo Juntunen (2018), Kyösti Vatanen (2018), Lea Kervinen (2017), Mikko Väyrynen (2017) ja Jukka Mutanen (2016) sekä varajäsen Kaarina Romppanen (2018). Erovuoroisena on Jukka Mutanen.

 

Päätös: Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Toivo Juntunen, Kyösti Vatanen, Lea Kervinen ja Mikko Väyrynen sekä varajäsenenä Kaarina Romppanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kyösti Romppanen, joka on antanut siihen suostumuksensa.

 

 

11 §              Tilintarkastajien valinta

Osuuskunnan sääntöjen 21 §:n mukaan osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi. Tilintarkastajilla tulee olla KHT tai HTM pätevyys. Suostumuksen vuodelle 2019 varsinaiseksi tilintarkastajaksi on antanut Eeva Hiltunen KHT ja varatilintarkastajaksi Matti Holopainen HT.

 

Päätös: Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin KHT Eeva Hiltunen ja varatilintarkastajaksi HT Matti Holopainen.

 

 

12 §              Määrätään miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Osuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Päätös: Päätettiin, että kokouskutsu ja aineisto osuuskunnan kokoukseen lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ja kirjepostilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole osuuskunnan tiedossa.

 

 

13 §              Vuosikokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi vuosikokouksen päättyneeksi kello 13:20.

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

Varparannalla 10.6.2019                                   Varparannalla 17.6.2019

 

KYÖSTI VATANEN                                            LEA KERVINEN

kokouksen puheenjohtaja                                 kokouksen sihteeri

 

 

 

Varparannalla 17.6.2019                                   Varparannalla 10.6.2019

 

RIITTA KARKULEHTO                                     KAARLO KETTUNEN

Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija           Pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskija

 

 

 

Liitteet:  Osanottajaluettelo

              Kokouskutsu

              Esityslista

              Tuloslaskelma ja tase

              Vuosikertomus

              Tilintarkastuskertomus

 

 

 

05.08.2020Huomioitavaa vuosikokoukseen saapuville
20.07.2020Vuosikokouskutsu
18.06.2020Ajankohtaista 18.6.2020
18.05.2020Vesilaskuista
23.03.2020Vuosikokouksesta
12.03.2020Hallituksen kokous 26.2.2020
13.12.2019Ajankohtaista
26.08.2019Hallituksen kokous 14.8.2019
28.06.2019Tiedote hallituksen kokouksesta 28.6.2019
26.06.2019Tiedote osuuskunnan hallituksen kokouksesta

Siirry arkistoon »